بله. آیین‌نامه اخلاق حرفه‌‎ای، آیین‌نامه انضباطی، آیین‌نامه پذیرش اعضا، آیین‌نامه آموزش حرفه‌ای مستمر، و آیین‌نامه منابع انسانی از جمله مواردی هستند که طبق اساسنامه باید ضوابط آنها توسط شورای عالی تعیین شوند؛ ولی تا به امروز در قالب آیین‌نامه تصویب نشده‌اند.