پیمان‌ بلندمدت‌ پیمانی‌ است‌ كه‌ برای‌ طراحی‌، تولید یا ساخت‌ یك‌ دارایی‌ منفرد قابل‌ ملاحظه‌ یا ارائـه‌ خدمات‌ (یا تركیبی‌ از داراییها یا خدمات‌ كه‌ تواماً یك‌ پروژه‌ را تشكیل‌ دهد) منعقد می‌شود و مدت‌ زمان‌ لازم‌ برای‌ تكمیل‌ پیمان‌ عمدتاً چنان‌ است‌ كه‌ فعالیت‌ پیمان‌ در دوره‌های‌ مالی‌ متفاوت‌ قرار می‌گیرد . پیمانی‌ كه‌ طبق‌ این‌ استاندارد، بلندمدت‌ تلقی‌ می‌گردد، معمولاً در طول‌ مدتی‌ بیش از یكسال‌ انجام‌ خواهد شد . با این حال‌، مدت‌ بیش از یك سال‌، مشخصه‌ اصلی‌ یك‌ پیمان‌ بلندمدت‌ نیست‌ . برخی‌ پیمانهای‌ با مدت‌ كمتر از یكسال‌، هرگاه‌ از نظر فعالیت‌ دوره‌، دارای‌ چنان‌ اهمیت‌ نسبی‌ باشد كه‌ عدم‌ انعكاس‌ درآمد و هزینه‌ عملیاتی‌ و سود مربوط‌ به‌ آن‌ منجر به‌ مخدوش‌ شدن‌ درآمد و هزینه‌ عملیاتی‌ و نتایج‌ دوره‌ و عدم‌ ارائـه‌ تصویری‌ مطلوب‌ توسط‌ صورتهای‌ مالی‌ گردد، باید به عنوان‌ پیمان‌ بلندمدت‌ محسوب‌ شود، مشروط‌ بر اینكه‌ رویـه‌ متخذه‌ در واحد تجاری‌ از سالی‌ به‌ سال‌ دیگر به طور یكنواخت‌ اعمال‌ گردد. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 9 حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌ (مصوب 1379))