وامهای پرداختنی: وامهای پرداختنی، بدهیهای مالی به غیر از پرداختنی‌های تجاری کوتاه‌مدت در شرايط اعتباری عادی است. (استاندارد حسابداری 37 ابزارهای مالی - افشا (مصوب 1397))

loans payable: Loans payable are financial liabilities, other than short‑term trade payables on normal credit terms. - IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures