واحد تحصیل‌شده: فعالیت یا فعالیتهای تجاری که واحد تحصیل‌کننده، در ترکیب تجاری کنترل آن را به دست می‌آورد. (استاندارد حسابداری 38 ترکیب‌های تجاری (مصوب 1398))

Acquiree: The business or businesses that the acquirer obtains control of in a business combination - IFRS 3 Business Combinations