واحد تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌: یك‌ واحد تجاری‌ است‌ كه‌ بخش‌ عمده‌ كوششهای‌ خود را برای‌ ایجاد یك‌ فعالیت‌ جدید بكار برد و یكی‌ از شرایط‌ زیر در مورد آن‌ صدق‌ كند:

  • الف‌. عملیات‌ اصلی‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌، شروع‌ نشده‌ باشد، یا
  • ب. عملیات‌ اصلی‌ برنامه‌ریزی‌شده‌، شروع‌ شده‌ ولی‌ درآمد عملیاتی‌ قابل‌ توجهی‌ از آن‌ حاصل‌ نشده‌ باشد.

واحد تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌، عمدتاً كوششهای‌ خود را برای‌ اموری‌ مانند برنامه‌ریزی‌ مالی‌، تأمین‌ سرمایه‌، اكتشاف‌ و گسترش‌ منابع‌ طبیعی‌، تحقیق‌ و توسعه‌، شناسایی‌ منابع‌ تامین‌ مواد اولیه‌، تحصیل‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود یا سایر داراییهای‌ عملیاتی‌ مانند حق‌امتیاز بهره‌برداری‌ از معادن‌ و نیز استخدام‌ و آموزش‌ كاركنان‌، بازاریابی‌ و راه‌اندازی‌ عملیات‌ تولیدی‌ صرف‌ می‌كند. از نظر مقاصد این‌ استاندارد، برای‌ ایجاد یكنواختی‌ فرض‌ بر این است هر واحد تجاری‌ كه‌ درآمد عملیاتی‌ آن‌ كمتراز حدود 20%درآمد عملیاتی‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ باشد، واحد تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ تلقی‌ می‌شود. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 24 گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ (مصوب 1380))