واحد تجاری اصلی: واحد تجاری که یک یا چند واحد تجاری را کنترل می‌کند. (استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398))

Parent: An entity that controls one or more entities - IFRS 10 Consolidated Financial Statements