واحد تجاری اشتراکی یک واحد تجاری (به غیر از واحد تجاری تحت مالکیت سرمایه‌گذاران) که سود تقسیمی، مخارج کمتر یا منافع اقتصادی دیگری را بطور مستقیم برای مالکان، اعضا یا مشارکت‌کنندگان آن فراهم می‌آورد. برای مثال، تعاونیهای اعتباری و شرکتهای تعاونی، همگی واحد‌های تجاری اشتراکی هستند. (استاندارد حسابداری 38 ترکیب‌های تجاری (مصوب 1398))

Mutual entity: An entity, other than an investor‑owned entity, that provides dividends, lower costs or other economic benefits directly to its owners, members or participants. For example, a mutual insurance company, a credit union and a co‑operative entity are all mutual entities - IFRS 3 Business Combinations