هزینه‌ عملیاتی‌ قسمت: عبارت‌ است‌ از هزینه‌های‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ اصلی‌ و مستمر كه‌ مستقیماً قابل‌ انتساب‌ یا بر مبنایی‌ منطقی‌ قابل‌ تخصیص‌ به‌ قسمت‌ است‌ اعم‌ از اینكه‌ مرتبط‌ با فروش‌ به‌ مشتریان‌ برون‌ سازمانی‌ یا معاملات‌ با سایر قسمتهای‌ همان‌ واحد تجاری‌ باشد. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 25 گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ (مصوب 1380))

درآمد عملیاتی‌ قسمت‌، هزینه‌ عملیاتی‌ قسمت‌، داراییهای‌ قسمت‌ و بدهیهای‌ قسمت‌، پیش‌ از حذف‌ مانده‌ها و معاملات‌ درون‌ گروهی‌، به عنوان‌ جزئی‌ از فرایند تلفیق‌، تعیین‌ می‌گردد، مگر اینكه‌ چنین‌ مانده‌ها و معاملات‌ درون‌ گروهی‌، بین‌ واحدهای‌ تجاری‌ گروه‌ در درون‌ یك‌ قسمت‌ باشد. (همان منبع)

Segment expenses: expenses, including expenses relating to intersegment transactions, that (a) result from operating activities and (b) are directly attributable or reasonably allocable to a segment. Includes interest expense and related securities losses only if the segment is a financial segment (bank, insurance company, etc.). Segment expenses do not include: interest, losses on sales of investments or debt extinguishments, losses on investments accounted for by the equity method, income taxes, general corporate administrative and head-office expenses that relate to the entity as a whole - IAS 14 Segment Reporting (superseded by IFRS 8 Operating Segments effective for annual periods beginning 1 January 2009)