نرخ‌ فرضی‌ استقراض‌ برای‌ اجاره‌كننده‌: نرخ‌ سود تضمین‌ شده‌ای‌ است‌ كه‌ اجاره‌كننده‌ ناگزیر بود برای‌ یک اجاره‌ مشابه‌ پرداخت‌ كند؛ یا در صورت‌ عدم‌ امكان‌ تعیین‌ آن‌، نرخی‌ كه‌ اجاره‌كننده‌ ناگزیر بود در آغاز اجاره‌ برای‌ دریافت‌ وامی‌ - با شرایط‌ بازپرداخت‌ و تضمین‌ مشابه‌ - برای استقراض‌ مورد نیاز برای‌ خرید دارایی‌ مورد نظر متحمل‌ شود. (استاندارد حسابداری‌ 21 حسابداری‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))

Lessee’s incremental borrowing rate: The rate of interest that a lessee would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment - IFRS 16 Leases