منافع فاقد حق کنترل حقوق مالكانه در واحد تجاری فرعی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم، قابل انتساب به واحد تجاری اصلی نیست. (استاندارد حسابداری 38 ترکیب‌های تجاری (مصوب 1398)، استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398))

Non‑controlling interest: The equity in a subsidiary not attributable, directly or indirectly, to a parent. - IFRS 3 Business Combinations & IFRS 10 Consolidated Financial Statements