مزایای بازنشستگی: مزایایی که پس از بازنشستگی قابل پرداخت است. (استاندارد حسابداری 33 مزایای بازنشستگی کارکنان (مصوب 1391))

Post‑employment benefits are employee benefits (other than termination benefits and short‑term employee benefits) that are payable after the completion of employment - IAS 19 Employee Benefits