مخارج‌ تامین‌ مالی‌ عبارت‌ است‌ از سود تضمین‌ شده‌، كارمزد و سایر مخارجی‌ كه‌ واحد تجاری‌ برای‌ تأمین‌ منابع‌ مالی‌ متحمل‌ می‌شود. (استاندارد حسابداری‌ 13 حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ (مصوب 1379))

مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ موارد زیر باشد:

  • الف. سود تضمین‌ شده‌، كارمزد و جرایم‌ دیركرد تسهیلات‌ مالی‌ كوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌.
  • ب. مخارج‌ جنبی‌ تسهیلات‌ مالی‌ دریافتی‌ از قبیل‌ حق‌ ثبت‌ و حق‌ تمبـر اسنـاد تضمینی‌ واگذاری‌ در رابطه‌ با قراردادهای‌ مربوط‌.
  • ج. مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ مربوط‌ به‌ قراردادهای‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیك‌ و خرید اقساطی‌ كه‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ شناسایی‌ می‌شود.
  • د. تفاوت‌ تسعیر ارز ناشی از تسهیلات‌ ارزی‌ دریافتی‌ تا حدی‌ كه‌ به عنوان‌ تعدیل‌ سود تضمین‌ شده‌ و كارمزد تسهیلات‌ مذكور محسوب‌ می‌شود.

Borrowing costs are interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds - IAS 23 Borrowing Costs

Borrowing costs may include: (a) interest expense calculated using the effective interest method as described in IFRS 9; (b) [deleted] (c) [deleted] (d) interest in respect of lease liabilities recognised in accordance with IFRS 16 Leases; and (e) exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.