مبلغ‌ بازیافتنی‌: خالص‌ ارزش‌ فروش‌ یا ارزش‌ اقتصادی‌ یك‌ دارایی است،‌ هر كدام‌ که بیشتر است. (استاندارد حسابداری شماره 11 داراییهای ثابت مشهود (تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) و استاندارد حسابداری 17 داراییهای نامشهود (تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)، استاندارد حسابداری شماره 31 داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده (مصوب 1388))

مبلغ‌ بازیافتنی: خالص‌ ارزش‌ فروش‌ یا ارزش‌ اقتصادی‌ یک‌ دارایی یا واحد مولد وجه نقد‌، هر کدام‌ که بیشتر است. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 32 کاهش‌ ارزش‌ داراییها (مصوب 1389))

Recoverable amount is the higher of an asset’s fair value less costs of disposal and its value in use - IAS 16 Property, Plant and Equipment & IAS 38 Intangible Assets & IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

The recoverable amount of an asset or a cash‑generating unit is the higher of its fair value less costs of disposal and its value in use - IAS 36 Impairment of Assets