مبلغ‌ استهلاک پذیر بهای‌ تمام‌ شده‌ دارایی‌ یا سایر مبالغ‌ جایگزین‌ بهای تمام شده پس از کسر ارزش باقیمانده‌ آن است. (استاندارد حسابداری شماره 11 داراییهای ثابت مشهود (تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)، استاندارد حسابداری 17 داراییهای نامشهود (تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)، (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 32 کاهش‌ ارزش‌ داراییها (مصوب 1389)))

Depreciable amount is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value - IAS 16 Property, Plant and Equipment & IAS 38 Intangible Assets & IAS 36 Impairment of Assets