مبالغ‌ دریافتنی‌ بابت‌ پیشرفت‌ كار ‌عبارت‌ است‌ از مبالغ‌ قابل‌ دریافت‌ كه‌ بابت‌ صورت‌ حسابهای‌ صادره‌ در حسابها منظور شده‌ است‌. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 9 حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌ (مصوب 1379))