مابه‌ازای احتمالی [در ترکیب‌های تجاری] تعهد واحد تحصیل‌کننده برای انتقال داراییها یا منافع مالكانه بیشتر به مالکان قبلی واحد تحصیل‌شده (به ‌عنوان بخشی از مبادله انجام‌شده بابت کنترل واحد تحصیل‌شده) در صورت وقوع رویدادهای آتی معین یا احراز شرایطی خاص است. ولی ممكن است در مواردی نیز به واحد تحصیل‌کننده حق باز‌پس‌گیری مابه‌ازای انتقالی قبلی را در صورت احراز شرایطی خاص بدهد. (استاندارد حسابداری 38 ترکیب‌های تجاری (مصوب 1398))

[یادداشت آکادمی آموزشی: به زبان ساده، در بعضی از ترکیبهای تجاری، ممکن است واحد تحصیل‌کننده متعهد شود که در صورت وقوع رویدادهایی در آینده، دارایی‌های بیشتری (یا منافع مالکانه بیشتری) به مالکان قبلی واحد تحصیل‌شده واگذار کند. یا در مواردی - بر عکس - ممکن است توافق به این صورت باشد که در صورت وقوع رویدادهایی در آینده، بخشی از داراییها یا منافع مالکانه واگذاری به مالکان قبلی واحد تحصیل‌شده به واحد تحصیل‌کننده برگردانده شود.

به این مبلغ احتمالی (که ممکن است مبلغ احتمالی پرداختی یا مبلغ احتمالی دریافتی باشد) مابه‌ازای احتمالی گفته میشود. طبق الزامات استاندارد حسابداری 38، واحد تحصیل‌کننده باید، در تاریخ تحصیل، ارزش منصفانه این مابه‌ازای احتمالی را به عنوان بخشی از مابه‌ازای انتقال‌یافته شناسایی كند. در مجموعه کامل ویدئوهای آموزشی استانداردهای حسابداری (160 ویدئو مجموعا 82 ساعت) نحوه رعایت این الزام استاندارد در قالب چند مثال عددی آموزش داده شده است.]

Contingent consideration: Usually, an obligation of the acquirer to transfer additional assets or equity interests to the former owners of an acquiree as part of the exchange for control of the acquiree if specified future events occur or conditions are met. However, contingent consideration also may give the acquirer the right to the return of previously transferred consideration if specified conditions are met. - IFRS 3 Business Combinations