مالیات جاری مبلغ مالیات بر درآمد پرداختنی (قابل بازیافت) در ارتباط با سود مشمول مالیات (زیان مالیاتی) یک دوره است. (استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد (مصوب 1397))

Current tax is the amount of income taxes payable (recoverable) in respect of the taxable profit (tax loss) for a period - IAS 12 Income Taxes