در استاندارد 1   (IAS 1):

مالکان دارندگان ابزارهایی هستند که به عنوان حقوق مالکانه طبقه‌بندی شده‌ است. (استاندارد حسابداری 1 ارائه صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1397))

در استاندارد 38   (IFRS 3):

مالکان برای مقاصد این استاندارد، مالکان بطور کلی شامل دارندگان منافع مالكانه واحدهای تجاری تحت مالکیت سرمایه‌گذاران و مالکان یا اعضا یا مشارکت‌کنندگان واحدهای تجاری اشتراکی است. (استاندارد حسابداری 38 ترکیب‌های تجاری (مصوب 1398))

Owners are holders of instruments classified as equity - IAS 1 Presentation of Financial Statements

Owners: For the purposes of this IFRS, owners is used broadly to include holders of equity interests of investor‑owned entities and owners or members of, or participants in, mutual entities. - IFRS 3 Business Combinations