قسمت‌ جغرافیایی: جزیی‌ قابل‌ تفكیك‌ از واحد تجاری‌ است‌ كه‌ به‌ ارائه‌ محصولات‌ یا خدمات‌ در منطقه‌ جغرافیایی‌ مشخصی‌ مشتمل‌ بر یك‌ كشور یا گروهی‌ از كشورها اشتغال‌ دارد و دارای‌ مخاطره‌ و بازده‌ای‌ متفاوت‌ از اجزایی‌ است‌ كه‌ در سایر مناطق‌ جغرافیایی‌ فعالیت‌ می‌كنند. عوامل‌ زیر باید در تشخیص‌ قسمتهای‌ جغرافیایی‌ در نظر گرفته‌ شود:

  • الف. تشابه‌ شرایط‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌،
  • ب. روابط‌ بین‌ عملیات‌ در مناطق‌ جغرافیایی‌ مختلف‌، 
  • ج. مجاورت‌ عملیات‌،
  • د. مخاطرات‌ خاص‌ ناشی‌ از عملیات‌ در مناطق‌ مشخص‌، 
  • ﻫ. مقررات‌ كنترل‌ ارز، و
  • و. مخاطرات‌ نوسانات‌ ارزی‌. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 25 گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ (مصوب 1380))

منشاء اصلی‌ مخاطرات‌ بر چگونگی‌ سازماندهی‌ و اداره‌ واحدهای‌ تجاری‌ اثر می‌گذارد. بنابراین‌، ساختار سازمانی‌ و سیستم‌ گزارشگری‌ مالی‌ داخلی‌ واحد تجاری‌ مبنایی‌ برای‌ تشخیص‌ قسمتهای‌ آن‌ است‌. مخاطرات‌ و بازده‌های‌ یك‌ واحد تجاری‌، هر دو تحت‌ تأثیر محل‌ جغرافیایی‌ عملیات‌ و نیز بازارهای‌ آن‌ قرار می‌گیرد. در نتیجه‌، قسمتهای‌ جغرافیایی‌ می‌تواند یكی‌ از دو مورد زیر باشد:

  • الف‌. محل‌ استقرار تجهیزات‌ تولید یا ارائه‌ خدمت‌ و سایر داراییهای‌ واحد تجاری‌، یا
  • ب .  محل‌ بازارها و مشتریان‌ آن‌.

تعیین‌ قسمتهای‌ تجاری‌ یا جغرافیایی‌ جداگانه‌ نیازمند قضاوت‌ است‌. مدیریت‌ واحد تجاری‌ برای‌ اعمال‌ این‌ قضاوت‌، هدف‌ گزارشگری‌ اطلاعات‌ مالی‌ قسمت‌ را با توجه‌ به‌ این‌ استاندارد و خصوصیات‌ كیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌ (طبق‌ مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌) در نظر می‌گیرد. خصوصیات‌ كیفی‌ شامل‌ مربوط‌ بودن‌، قابل‌ اتكا بودن‌ و قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ اطلاعاتی‌ است‌ كه‌ در مورد گروههای‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ واحد تجاری‌ و عملیات‌ آن‌ در مناطق‌ جغرافیایی‌ خاص‌ گزارش‌ می‌شود. همچنین‌ خصوصیات‌ كیفی‌ شامل‌ مفید بودن‌ اطلاعات‌ مالی‌ برای‌ ارزیابی‌ مخاطرات‌ و بازده‌ كل‌ واحد تجاری‌ است‌. (همان منبع)

Geographical segment: a component of an entity that (a) provides products and services within a particular economic environment and (b) that is subject to risks and returns that are different from those of components operating in other economic environments - IAS 14 Segment Reporting (superseded by IFRS 8 Operating Segments effective for annual periods beginning 1 January 2009)