قرارداد زیانبار قراردادی است که مخارج غیرقابل اجتناب آن برای ایفای تعهدات ناشی از قرارداد، بیش از منافع اقتصادی مورد انتظار آن قرارداد است. (استاندارد حسابداری شماره 4 ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی (تجدیدنظرشده 1384))

An onerous contract is a contract in which the unavoidable costs of meeting the obligations under the contract exceed the economic benefits expected to be received under it - IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets