قرارداد بیمه (بیمه نامه): عقدی است كه به موجب آن یك طرف (بیمه‌گر) متعهد می‌شود در ازاى دریافت حق بیمه از طرف دیگر (بیمه‌گذار)، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده به او یا شخص ذینفع را جبران كند یا مبلغ معینی را به وى یا شخص ذینفع بپردازد. (استاندارد حسابدارى شماره 28 فعالیتهاى بیمه عمومى‏ (مصوب 1385))

An insurance contract is a contract under which one party (the insurer) accepts significant insurance risk from another party (the policyholder) by agreeing to compensate the policyholder if a specified uncertain future event (the insured event) adversely affects the policyholder - IFRS 4 Insurance Contracts (will be replaced by IFRS 17 as of 1 January 2023.)