قابل تشخیص: دارایی در صورتی قابل تشخیص است که شرایط زیر را داشته باشد:

  • الف. قابل تفکیک باشد، یعنی قابلیت جدا شدن یا تفکیک از واحد تجاری و فروش، انتقال، اعطای امتیاز، اجاره یا مبادله به صورت انفرادی یا همراه با قرارداد دارایی قابل تشخیص یا بدهی مربوط را، صرف‌نظر از تمایل واحد تجاری به انجام این کار، داشته باشد؛ یا
  • ب. ناشی از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی باشد، صرف‌نظر از اینكه حقوق مزبور، قابل انتقال یا قابل تفکیک از واحد تجاری یا سایر حقوق و تعهدات باشد.  (استاندارد حسابداری 38 ترکیب‌های تجاری (مصوب 1398))

ویدئوهای آموزشی استانداردهای حسابداری 1400

Identifiable: An asset is identifiable if it either: - IFRS 3 Business Combinations

is separable, ie capable of being separated or divided from the entity and sold, transferred, licensed, rented or exchanged, either individually or together with a related contract, identifiable asset or liability, regardless of whether the entity intends to do so; or
(a)
arises from contractual or other legal rights, regardless of whether those rights are transferable or separable from the entity or from other rights and obligations.

(b)