فعالیتهای سرمایه‌گذاری، تحصیل یا واگذاری داراییهای بلندمدت و سایر سرمایه‌گذاریها بجز معادلهای نقد است. (استاندارد حسابداری 2 صورت جریانهای نقدی (تجدید نظر شده 1397))

Investing activities are the acquisition and disposal of long‑term assets and other investments not included in cash equivalents - IAS 7 Statement of Cash Flows