عمر مفید عبارت است از :

  • الف‌. مدت‌ زمانی‌‌كه‌ انتظار می‌رود دارایی مورد استفاده واحد تجاری قرار گیرد، یا
  •  ب‌. تعداد تولید یا واحدهای‌ مقداری‌ مشابه‌ كه‌ انتظار می‌رود در فرایند استفاده‌ از دارایی‌ توسط‌ واحد تجاری‌ تحصیل‌ شود. (تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)، استاندارد حسابداری 17 داراییهای نامشهود (تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)، استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 32 کاهش‌ ارزش‌ داراییها (مصوب 1389))

در استاندارد اجاره‌ها:

عمر مفید عبارت‌ است‌ از مدت‌ زمانی‌ كه‌ انتظار می‌رود منافع‌ اقتصادی‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ توسط‌ واحد تجاری‌ مصرف‌ شود. این‌ دوره‌ از ابتدای‌ دوره‌ اجاره‌ شروع‌ می‌شود و متأثر از محدودیتهای‌ زمانی‌ مندرج‌ در قرارداد اجاره‌ نیست‌. (استاندارد حسابداری‌ 21 حسابداری‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))

Useful life is: (a) the period over which an asset is expected to be available for use by an entity; or (b) the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by & an entity - IAS 16 Property, Plant and Equipment & IAS 38 Intangible Assets & IAS 36 Impairment of Assets