صورتهای مالی تلفیقی: صورتهای مالی گروه است که در آن داراییها، بدهیها، حقوق مالکانه، درآمدها، هزینه‌ها و جریانهای نقدی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به‌گونه‌ای ارائه می‌شود که گویی متعلق به شخصیت‌ اقتصادی واحدی است. (استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398))

Consolidated financial statements: The financial statements of a group in which the assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows of the parent and its subsidiaries are presented as those of a single economic entity - IFRS 10 Consolidated Financial Statements