صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این پس ”صورتهای مالی“ نامیده می‌شود)، صورتهای مالی است که هدف آن تأمین نیازهای استفاده‌کنندگانی است که در موقعیتی قرار ندارند که واحد تجاری را ملزم کنند گزارشهایی مطابق با نیازهای اطلاعاتی خاص آنها تهیه کند. (استاندارد حسابداري 1 ارائه صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1397))

General purpose financial statements (referred to as ‘financial statements’) are those intended to meet the needs of users who are not in a position to require an entity to prepare reports tailored to their particular information needs - IAS 1 Presentation of Financial Statements