صندوق‌ بازنشستگی: شخصیت‌ حقوقی‌ مستقلی‌ است‌ كه‌ تحت‌ عناوینی‌ مانند صندوق‌، سازمان‌، مؤسسه‌ و غیره‌ براساس‌ قانون‌، اساسنامه‌ یا دستورالعمل‌ خاص‌، در حوزه‌ تأمین‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ اعضا، فعالیت‌ می‌كند. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 27 طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ (مصوب 1383))