سود یا زیان دوره درآمدها منهای هزینه‌ها، به جز اجزای سایر اقلام سود و زیان جامع است. (استاندارد حسابداري 1 ارائه صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1397))

Profit or loss is the total of income less expenses, excluding the components of other comprehensive income - IAS 1 Presentation of Financial Statements