سود مشمول مالیات (زیان مالیاتی) سود (زیان) دوره است، كه طبق قوانین مالیاتی تعیین می‌شود و مالیات بر درآمد، بر مبنای آن قابل پرداخت (قابل بازیافت) است. (استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد (مصوب 1397))

Taxable profit (tax loss) is the profit (loss) for a period, determined in accordance with the rules established by the taxation authorities, upon which income taxes are payable (recoverable) - IAS 12 Income Taxes