سود سهمی‌ (یا سهام‌ جایزه‌): عبارت‌ است‌ از توزیع‌ سود به‌ شكل‌ سهم‌ بین‌ صاحبان‌ سهام‌ یك‌ واحد تجاری‌ از محل‌ سود تقسیم‌ نشده‌ یا اندوخته‌ها كه‌ با توجه‌ به‌ اصلاحیه‌ قانون‌ تجارت‌ موكول‌ به‌ تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ است‌. (استاندارد حسابداری‌ 15 حسابداری سرمایه‌گذاریها (اصلاح‌شده 1399))