سود حسابداری سود یا زیان دوره، قبل از كسر هزینه مالیات است. (استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد (مصوب 1397))

Accounting profit is profit or loss for a period before deducting tax expense - IAS 12 Income Taxes