سرمایه‌گذاری‌ سریع‌المعامله‌ در بازار نوعی‌ سرمایه‌گذاری‌ است‌ كه‌ برای‌ آن‌ بازار فعالی‌ كه‌ آزاد و در دسترس‌ است‌ وجود دارد به‌طوری‌ كه‌ از طریق‌ آن‌ بتوان‌ به‌ ارزش‌ بازار یا شاخصی‌ قابل‌ اتكا كه‌ محاسبه‌ ارزش‌ بازار را امكان‌پذیر سازد، دست‌ یافت‌. (استاندارد حسابداری‌ 15 حسابداری سرمایه‌گذاریها (اصلاح‌شده 1399))