زیان مالیاتی زیان دوره است، كه طبق قوانین مالیاتی تعیین می‌شود و مالیات بر درآمد، بر مبنای آن قابل بازیافت است. (استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد (مصوب 1397))

Tax loss is the loss for a period, determined in accordance with the rules established by the taxation authorities, upon which income taxes are recoverable - IAS 12 Income Taxes