ریسک واحد پول: ریسک نوسان‌ ارزش منصفانه یا جریانهای نقدی آتی یک ابزار مالی به دلیل تغییر در نرخهای مبادله ارز. (استاندارد حسابداری 37 ابزارهای مالی - افشا (مصوب 1397))

currency risk: The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates - IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures