ریسک اعتباری: ریسک اینکه یک طرف ابزار مالی، به دلیل عدم ایفای تعهد، موجب زیان مالی طرف دیگر ‌شود. (استاندارد حسابداری 37 ابزارهای مالی - افشا (مصوب 1397))

credit risk: The risk that one party to a financial instrument will cause a financial loss for the other party by failing to discharge an obligation - IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures