دوره میانی دوره‌ گزارشگری‌ مالی‌ كوتاه‌تر از یك‌ سال‌ مالی كامل‌ است‌. (استاندارد حسابداری 22 گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای (تجدیدنظرشده 1400))

Interim period is a financial reporting period shorter than a full financial year - IAS 34 Interim Financial Reporting