هزینه مالیات (درآمد مالیات) کل مبلغی است كه در محاسبه سود یا زیان دوره، در ارتباط با مالیات جاری و مالیات انتقالی، به حساب گرفته می‌شود. (استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد (مصوب 1397))

Tax expense (tax income) is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax - IAS 12 Income Taxes