درآمد عملیاتی‌ قسمت: عبارت‌ است‌ از درآمد حاصل‌ از فعالیتهای‌ اصلی‌ و مستمر كه‌ مستقیماً قابل‌ انتساب‌ یا برمبنایی‌ منطقی‌، قابل‌ تخصیص‌ به‌ قسمت‌ است‌ اعم‌ از اینكه‌ از فروش‌ به‌ مشتریان‌ برون‌ سازمانی‌ یا معاملات‌ با سایر قسمتهای‌ همان‌ واحد تجاری‌ ناشی ‌شده‌ باشد. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 25 گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ (مصوب 1380))

درآمد عملیاتی‌ قسمت‌، هزینه‌ عملیاتی‌ قسمت‌، داراییهای‌ قسمت‌ و بدهیهای‌ قسمت‌، پیش‌ از حذف‌ مانده‌ها و معاملات‌ درون‌ گروهی‌، به عنوان‌ جزئی‌ از فرایند تلفیق‌، تعیین‌ می‌گردد، مگر اینكه‌ چنین‌ مانده‌ها و معاملات‌ درون‌ گروهی‌، بین‌ واحدهای‌ تجاری‌ گروه‌ در درون‌ یك‌ قسمت‌ باشد. (همان منبع)

Segment revenue: revenue, including intersegment revenue, that is directly attributable or reasonably allocable to a segment. Includes interest and dividend income and related securities gains only if the segment is a financial segment (bank, insurance company, etc.) - IAS 14 Segment Reporting (superseded by IFRS 8 Operating Segments effective for annual periods beginning 1 January 2009)