دارایی‌ زیستی: عبارت‌ است‌ از حیوان‌ زنده یا گیاه‌. (استاندارد حسابداری‌ 26 فعالیتهای‌ كشاورزی‌ (مصوب 1382))

A biological asset is a living animal or plant - IAS 41 Agriculture