داراییهای‌ مشترک: داراییهایی‌ به جز سرقفلی‌ است‌ که‌ در ایجاد جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ واحد مولد‌ وجه نقد مورد بررسی‌ و نیز سایر واحدهای‌ مولد وجه نقد نقش دارد. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 32 کاهش‌ ارزش‌ داراییها (مصوب 1389))

Corporate assets are assets other than goodwill that contribute to the future cash flows of both the cash‑generating unit under review and other cash‑generating units - IAS 36 Impairment of Assets