داراییهای مالیات انتقالی مبالغ مالیات بر درآمد قابل بازیافت در دوره‌های آتی در ارتباط با موارد زیر است:

  • الف. تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات؛
  • ب. انتقال زیانهای مالیاتی استفاده‌نشده به دوره‌های آتی؛ و
  • پ. انتقال اعتبارهای مالیاتی استفاده‌نشده به دوره‌های آتی. (استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد (مصوب 1397))

Deferred tax assets are the amounts of income taxes recoverable in future periods in respect of: - IAS 12 Income Taxes

deductible temporary differences
(a)
the carryforward of unused tax losses; and
(b)
the carryforward of unused tax credits

(c)