داراییهای‌ قسمت: عبارت‌ است‌ از داراییهایی‌ كه‌ به طور مستقیم‌ قابل‌ انتساب‌ یا بر مبنایی‌ منطقی‌ قابل‌ تخصیص‌ به‌ فعالیتهای‌ عملیاتی‌ قسمت‌ باشد. (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 25 گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ (مصوب 1380))

نمونه‌هایی‌ از داراییهای‌ قسمت‌ شامل‌ داراییهای‌ جاری‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ عملیاتی‌ قسمت‌، داراییهای‌ ثابت‌ مشهود، داراییهای‌ موضوع‌ اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ و داراییهای‌ نامشهود است‌. اگر استهلاك‌ یك‌ دارایی‌ در هزینه‌ عملیاتی‌ قسمت‌ منظور شود، دارایی‌ مربوط‌ نیز جزء داراییهای‌ قسمت‌ قرار می‌گیرد. داراییهای‌ قسمت‌، داراییهای‌ مورد استفاده‌ برای‌ مقاصد عمومی‌ واحد تجاری‌ یا دفتر مركزی‌ را دربر نمی‌گیرد. داراییهای‌ قسمت‌ در صورتی‌ شامل‌ داراییهای‌ مورد استفاده‌ مشترك‌ دو یا چند قسمت‌ است‌ كه‌ مبنایی‌ منطقی‌ برای‌ تخصیص‌ وجود داشته‌ باشد. داراییهای‌ قسمت‌ دربرگیرنده‌ سرقفلی‌ است‌ كه‌ مستقیماً قابل‌ انتساب‌ یا بطور منطقی‌ قابل‌ تخصیص‌ به‌ قسمت‌ است‌ و هزینه‌ عملیاتی‌ قسمت‌ شامل‌ استهلاك‌ سرقفلی‌ مربوط‌ است‌.

اندازه‌گیری‌ داراییها و بدهیهای‌ قسمت‌ شامل‌ تعدیلات‌ مبالغ‌ دفتری‌ قبلی‌ داراییها و بدهیهای‌ قابل‌ تشخیص‌ قسمت‌ یك‌ واحد تجاری‌ است‌ كه‌ در تركیب‌ واحدهای‌ تجاری‌ تحصیل‌شده‌ و حسابداری‌ آن‌ به‌ روش‌ خرید است‌. همچنین‌ اگر داراییهای‌ ثابت‌ مشهود بعد از تحصیل‌، با توجه‌ به‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین‌، تجدید ارزیابی‌ شود داراییهای‌ قسمت‌ براساس‌ مبالغ‌ تجدید ارزیابی‌ شده‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود.

درآمد عملیاتی‌ قسمت‌، هزینه‌ عملیاتی‌ قسمت‌، داراییهای‌ قسمت‌ و بدهیهای‌ قسمت‌، پیش‌ از حذف‌ مانده‌ها و معاملات‌ درون‌ گروهی‌، به عنوان‌ جزئی‌ از فرایند تلفیق‌، تعیین‌ می‌گردد، مگر اینكه‌ چنین‌ مانده‌ها و معاملات‌ درون‌ گروهی‌، بین‌ واحدهای‌ تجاری‌ گروه‌ در درون‌ یك‌ قسمت‌ باشد. (همان منبع)

Segment assets: those operating assets that are directly attributable or reasonably allocable to a segment - IAS 14 Segment Reporting (superseded by IFRS 8 Operating Segments effective for annual periods beginning 1 January 2009)