داراییهای طرح: عبارت است از داراییهای نگهداری شده توسط صندوق بازنشستگی کارکنان، یعنی داراییهایی که: 

  • الف. توسط صندوقی نگهداری می‌شود که دارای شخصیت قانونی مستقل از واحد تجاری گزارشگر است و تنها به منظور پرداخت یا تأمین مالی مزایای بازنشستگی کارکنان ایجاد شده است، و 
  • ب. تنها به منظور پرداخت یا تأمین مالی مزایای بازنشستگی کارکنان در دسترس است و اعتباردهندگان به واحد تجاری گزارشگر (حتی در هنگام ورشکستگی) به آن دسترسی ندارند، و آن داراییها نمی‌تواند به واحد تجاری گزارشگر برگردانده شود، مگر اینکه:

1. داراییهای باقی‌مانده در صندوق برای ایفای تمام تعهدات مزایای بازنشستگی کارکنان مربوط به طرح یا واحد تجاری گزارشگر کافی باشد، یا

2. داراییها برای جبران مزایایی که قبلاً توسط واحد تجاری گزارشگر پرداخت شده است، به آن واحد برگردانده شود. (استاندارد حسابداری 33 مزایای بازنشستگی کارکنان (مصوب 1391))

Plan assets comprise:  - IAS 19 Employee Benefits

(a)
Assets held by a long‑term employee benefit fund; and
(b)
Qualifying insurance policies

Assets held by a long‑term employee benefit fund are assets (other than non‑transferable financial instruments issued by the reporting entity) that:

(a)
are held by an entity (a fund) that is legally separate from the reporting entity and exists solely to pay or fund employee benefits; and
(b)
are available to be used only to pay or fund employee benefits, are not available to the reporting entity’s own creditors (even in bankruptcy), and cannot be returned to the reporting entity, unless either:
(i)
the remaining assets of the fund are sufficient to meet all the related employee benefit obligations of the plan or the reporting entity; or
(ii)
the assets are returned to the reporting entity to reimburse it for employee benefits already paid.

A qualifying insurance policy is an insurance policy1 issued by an insurer that is not a related party (as defined in IAS 24 Related Party Disclosures) of the reporting entity, if the proceeds of the policy:

(a)
can be used only to pay or fund employee benefits under a defined benefit plan; and
(b)
are not available to the reporting entity’s own creditors (even in bankruptcy) and cannot be paid to the reporting entity, unless either:
(i)
the proceeds represent surplus assets that are not needed for the policy to meet all the related employee benefit obligations; or
(ii)
the proceeds are returned to the reporting entity to reimburse it for employee benefits already paid.