حداقل‌ مبالغ‌ اجاره: عبارت‌ است‌ از مبالغی‌ كه‌ اجاره‌كننده‌ باید در طول‌ دوره‌ اجاره‌ بپردازد یا از وی‌ انتظار می‌رود كه‌ پرداخت‌ كند (به استثنای‌ مخارج‌ مالیات‌، نگهداری‌ دارایی‌ و خدمات‌ كه‌ به عهده‌ اجاره‌دهنده‌ است‌) به اضافه‌: 

  • الف‌. در ارتباط‌ با اجاره‌كننده‌، هر مبلغی‌ كه‌ توسط‌ وی‌ یا هر شخص‌ وابسته‌ به‌ وی‌ تضمین‌ شده‌ است‌، یا
  • ب‌. در ارتباط‌ با اجاره‌دهنده‌، هر گونه‌ ارزش‌ باقیمانده‌ كه‌ پرداخت‌ آن‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ یا شخص‌ ثالثی‌ به‌ اجاره‌دهنده‌ تضمین‌ شده‌ باشد.

با این حال‌، چنانچه‌ اجاره‌كننده‌ اختیار داشته‌ باشد دارایی‌ مورد اجاره‌ را به‌ قیمتی‌ خریداری‌ كند كه‌ انتظار رود به‌ مراتب‌ كمتر از ارزش‌ منصفانه‌ آن‌ در زمان‌ قابل‌ استفاده‌ بودن‌ اختیار خرید باشد و در آغاز قرارداد نیز اطمینان‌ معقولی‌ درباره‌ استفاده‌ از این‌ اختیار وجود داشته‌ باشد، حداقل‌ مبلغ‌ اجاره‌ عبارت‌ از حداقل‌ اجاره‌ بهای‌ قابل‌ پرداخت‌ در طول‌ دوره‌ اجاره‌ به اضافه‌ مبلغ‌ مورد نیاز برای‌ استفاده‌ از اختیار خرید مزبور است‌. (استاندارد حسابداری‌ 21 حسابداری‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389))