جریانهای نقدی عبارت از جريانهای ورودی و خروجی نقد و معادلهاي نقد است. (استاندارد حسابداری 2 صورت جریانهای نقدی (تجدید نظر شده 1397))

Cash flows are inflows and outflows of cash and cash equivalents - IAS 7 Statement of Cash Flows