تولید كشاورزی‌: عبارت‌ است‌ از محصول‌ برداشت‌ شده‌ از داراییهای‌ زیستی‌ واحد تجاری‌. (استاندارد حسابداری‌ 26 فعالیتهای‌ كشاورزی‌ (مصوب 1382))

Agricultural produce is the harvested produce of the entity’s biological assets - IAS 41 Agriculture