برای دریافت اینجا کلیک کنید
مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری استانداردهای حسابداری ایران استاندارد حسابداری 1 ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظرشده 1397) استاندارد حسابداری 1 هدف صورتهای مالی  صورتهای مالی تهیه و ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی  تهیه و ارائه صورتهای مالی ارائه صورتهای مالی تهیه صورتهای مالی آموزش صورتهای مالی آموزش تهیه صورتهای مالی صورتهای مالی با مقاصد عمومی ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی ساختار و محتوای صورتهای مالی  آموزش صورتهای مالی با مقاصد عمومی آموزش تهیه صورتهای مالی با مقاصد عمومی  صورت وضعیت مالی صورت سود و زیان صورت سود و زیان جامع یادداشتهای توضیحی  صورت تغییرات در حقوق مالکانه صورت جریانهای نقدی سایر اقلام سود و زیان جامع دارایی بدهی درآمد هزینه سود زیان داراییها بدهیها حقوق مالکانه درآمدها و هزینه‌ها، شامل سودها و زیانها آورده مالکان و توزیع منابع بین آنها به عنوان مالک تعدیلات تجدید طبقه بندی مجموع سود و زیان جامع حقوق مالکانه معاملات و سایر رویدادها ارائه ساختاریافته وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری وضعیت مالی عملکرد مالی جریانهای نقدی واحد تجاری تصمیم گیریهای اقتصادی استفاده کنندگان صورتهای مالی اطلاعات مالی پیش بینی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری اهم رویه های حسابداری و سایر اطلاعات توضیحی بکارگیری یک رویه حسابداری با تسری به گذشته رویه حسابداری رویه های حسابداری برآورد حسابداری برآوردهای حسابداری تغییر رویه تغییر برآورد تغییر رویه حسابداری تغییر رویه های حسابداری تغییر برآورد حسابداری تغییر برآوردهای حسابداری اصلاح اشتباهات اصلاح اشتباهات حسابداری اصلاح اشتباه حسابداری اقلام صورتهای مالی خارج از صورتهای مالی بررسیهای مالی مدیریت ارائه منصفانه و رعایت استانداردهای حسابداری ارائه منصفانه رعایت استانداردهای حسابداری بیان صادقانه آثار معاملات، سایر رویدادها و شرایط بیان صادقانه آثار معاملا بیان صادقانه آثار معاملات، سایر رویدادها و شرایط ارائه منصفانه صورتهای مالی مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و قابل فهم مربوط قابل اتکا قابل مقایسه قابل فهم بهبود درک استفاده‌کنندگان صورتهای مالی بکارگیری رویه های حسابداری نامناسب انحراف از یک الزام خاص نحوه عمل حسابداری اندازه‌گیری داراییها یا بدهیها شناخت اندازه گیری افشا حسابداری گزارشگری مالی دلایل عدم دستیابی به هدف صورتهای مالی در شرایط خاص تداوم فعالیت قصد انحلال واحد تجاری انحلال واحد تجاری ارزیابی مناسب بودن فرض تداوم فعالیت  مناسب بودن فرض تداوم فعالیت فرض تداوم فعالیت مبنای تعهدی حسابداری اهمیت و تجمیع تهاتر تهاتر درآمدها و هزینه ها تهاتر دارایی ها و بدهی ها تهاتر در صورت سود و زیان تهاتر در صورت سود و زیان جامع  تهاتر در صورت وضعیت مالی ذخیره کاهش ارزش موجودیها  ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تناوب گزارشگری پایان دوره گزارشگری اطلاعات مقایسه‌ای حداقل اطلاعات مقایسه‌ای اطلاعات مقایسه ای دوره قبل تمام مبالغ گزارش شده در صورتهای مالی دوره جاری مبالغ گزارش شده در صورتهای مالی دوره جاری مبالغ گزارش شده در صورتهای مالی  صورتهای مالی دوره جاری تغییر در رویه حسابداری  تجدید ارائه با تسری به گذشته تجدید طبقه بندی تغییر در رویه حسابداری، تجدید ارائه با تسری به گذشته یا تجدید طبقه بندی ماهیت تجدید طبقه بندی دلیل تجدید طبقه بندی افزایش قابلیت مقایسه بین ‌دوره ای اطلاعات قابلیت مقایسه بین ‌دوره ای اطلاعات ثبات رویه در ارائه افشاهای خاص در صورت وضعیت مالی، صورت‌ سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و همچنین افشای سایر اقلام اصلی در این صورتها یا در یادداشتهای توضیحی تشخیص صورتهای مالی واحد پول گزارشگری اطلاعات قابل ارائه در صورت وضعیت مالی حداقل اطلاعات قابل ارائه در صورت وضعیت مالی حداقل اقلام قابل ارائه در صورت وضعیت مالی داراییهای ثابت مشهود سرمایه گذاری در املاک داراییهای نامشهود داراییهای مالی سرمایه‌گذاری‌هایی که حسابداری آنها به روش ارزش ویژه انجام شده است داراییهای زیستی موجودیها دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها سفارشات و پیش‌پرداختها نقد و معادلهای نقد مجموع داراییهایی که طبق استاندارد حسابداری 31 داراییهای غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش و عملیات متوقف‌شده، به عنوان نگهداری‌شده برای فروش طبقه‌بندی شده است و داراییهای قرارگرفته در مجموعه واحد که طبق همان استاندارد به عنوان نگهداری‌شده برای فروش طبقه‌بندی شده است پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها ذخایر بدهیهای مالی بدهیها و داراییهای مالیات جاری، طبق تعریف استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد بدهیهای مالیات انتقالی و داراییهای مالیات انتقالی طبق تعریف استاندارد حسابداری 35 پیش‌دریافتها؛ بدهیهای مجموعه واحد که طبق استاندارد حسابداری 31، به عنوان نگهداری‌شده برای فروش طبقه‌بندی شده است؛  منافع فاقد حق کنترل، ارائه‌شده در بخش حقوق مالکانه سرمایه و اندوخته‌های قابل انتساب به مالکان واحد تجاری اصلی تفکیک اقلام به جاری و غیرجاری اطلاعات قابل ارائه در صورت وضعیت مالی یا در یادداشتهای توضیحی حداقل اطلاعات قابل ارائه در صورت وضعیت مالی یا در یادداشتهای توضیحی حداقل اقلام  قابل ارائه در صورت وضعیت مالی یا در یادداشتهای توضیحی اطلاعات قابل ارائه در یادداشتهای توضیحی حداقل اطلاعات قابل ارائه در یادداشتهای توضیحی حداقل اقلامقابل ارائه در یادداشتهای توضیحی اطلاعات قابل ارائه در صورت سود و زیان حداقل اطلاعات قابل ارائه در صورت سود و زیان حداقل اقلام قابل ارائه در صورت سود و زیان درآمدهای عملیاتی هزینه‌های مالی سهم از سود یا زیان واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص که حسابداری آنها به روش ارزش ویژه انجام می‌شود هزینه مالیات یک مبلغ مجزا برای کل عملیات متوقف‌شده سود یا زیان دوره سود یا زیان دوره، قابل انتساب به منافع فاقد حق کنترل و مالکان واحد تجاری اصلی کاهش ارزش موجودیها به خالص ارزش فروش کاهش ارزش داراییهای ثابت مشهود به مبلغ بازیافتنی  برگشت کاهش ارزشها تجدید ساختار فعالیتهای واحد تجاری برگشت ذخیره مخارج تجدید ساختار واگذاری اقلام داراییهای ثابت مشهود واگذاری سرمایه‌گذاریها عملیات متوقف‌شده حل و فصل دعاوی حقوقی سایر موارد برگشت ذخایر طبقه بندی هزینه ها بر مبنای ماهیت طبقه بندی هزینه ها بر مبنای کارکرد درآمد عملیاتی سایر درآمدها تغییرات در موجودی‌ کالای ساخته شده و کالای در جریان ساخت مواد اولیه و ملزومات مصرف شده هزینه مزایای کارکنان هزینه استهلاک داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود سایر هزینه‌ها جمع هزینه‌ها سود قبل از مالیات بهای تمام شده فروش درآمد عملیاتی بهای تمام‌ شده فروش سود ناخالص سایر درآمدها هزینه‌های فروش  هزینه‌های اداری  سایر هزینه‌ها سود قبل از مالیات اطلاعات قابل ارائه در صورت سود و زیان جامع حداقل اطلاعات قابل ارائه در صورت سود و زیان جامع حداقل اقلام قابل ارائه در صورت سود و زیان جامع سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص که حسابداری آنها به روش ارزش ویژه انجام می‌شود مبلغ مالیات بر درآمد مرتبط با هر یک از اجزای سایر اقلام سود و زیان جامع آثار مالیاتی سایر اقلام سود و زیان جامع نحوه ارائه آثار مالیاتی سایر اقلام سود و زیان جامع تعدیلات تجدید طبقه‌بندی مرتبط با اجزای سایر اقلام سود و زیان جامع تعدیلات تجدید طبقه‌بندی اطلاعات قابل ارائه در صورت تغییرات در حقوق مالکانه حداقل اطلاعات قابل ارائه در صورت تغییرات در حقوق مالکانه حداقل اقلام قابل ارائه در صورت تغییرات در حقوق مالکانه نمونه‌هایی از ارائه یا گروه‌بندی منظم یادداشتهای توضیحی ارائه منظم یادداشتهای توضیحی گروه‌بندی منظم یادداشتهای توضیحی اطلاعات پشتیبان برای اقلام ارائه‌شده در صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی اطلاعات پشتیبان اقلام صورتهای مالی بدهیهای احتمالی  تعهدات قراردادی شناسایی‌نشده موارد افشای غیرمالی اهداف و سیاستهای مدیریت ریسک مالی واحد تجاری مبنای اندازه‌گیری مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی سایر رویه‌های حسابداری مورد استفاده که برای درک صورتهای مالی، مربوط است قضاوتهای مدیریت در فرایند بکارگیری رویه‌های حسابداری واحد تجاری  قضاوتهایی که بیشترین تأثیر را بر مبالغ شناسایی‌شده در صورتهای مالی داشته است قضاوتهای مربوط به برآوردها قضاوتهای مدیریت در فرایند بکارگیری رویه‌های حسابداری  قضاوتهای دارای بیشترین تأثیر بر مبالغ صورتهای مالی  قضاوتهای برآوردها قضاوتهای مدیریت منابع عدم اطمینان برآوردها منافع اطلاعات جریانهای نقدی ارائه صورت جریانهای نقدی ارائه صورت جریان وجوه نقد صورت جریان وجوهصورت جریان صورت جریان وجوه نقد فعالیتهای عملیاتی فعالیتهای سرمایه‌گذاری فعالیتهای تأمین مالی فعالیتهای تامین مالی گزارشگری جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی گزارشگری جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی گزارشگری جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری و تامین مالی معاملات مالکانه گزارشگری جریانهای نقدی بر مبنای خالص جریانهای نقدی ارزی سود تسهیلات و سود تقسیمی مالیات بر درآمد معاملات غیرنقدی تغییر در بدهیهای حاصل از فعالیتهای تأمین مالی اجزای نقد و معادلهای نقد ایجاد و مصرف نقد و معادلهای نقد نقد، شامل نقد در دسترس و سپرده‌های دیداری روش مستقیم روش غیر مستقیم صورت جریانهای نقدی روش مستقیم صورت جریانهای نقدی روش غیرمستقیم تهیه صورت جریانهای نقدی روش مستقیم تهیه صورت جریانهای نقدی روش غیرمستقیم تهیه صورت جریان وجوه نقد روش مستقیم تهیه صورت جریان وجوه نقد روش غیرمستقیم صورت جریان وجوه نقد روش مستقیم صورت جریان وجوه نقد روش غیرمستقیم گزارشگری جریانهای نقدی بر مبنای خالص