تعهد قطعی خرید: توافقی با یک شخص غیروابسته، الزام‌آور برای هر دو طرف و معمولاً دارای ضمانت اجرای قانونی، که:

  • الف. تمام شرایط بااهمیت، شامل قیمت و زمانبندی معامله را مشخص می‌کند، و
  • ب. شامل عامل بازدارنده‌ای است که می‌تواند اجرای آن را بسیار محتمل کند. (استاندارد حسابداری شماره 31 داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده (مصوب 1388))

Firm purchase commitment: An agreement with an unrelated party, binding on both parties and usually legally enforceable, that (a) specifies all significant terms, including the price and timing of the transactions, and (b) includes a disincentive for non‑performance that is sufficiently large to make performance highly probable - IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations