ترکیب تجاری معامله یا رویداد دیگری است که در آن، واحد تحصیل‌کننده کنترل یک یا چند فعالیت تجاری را بدست می‌آورد. برخی مواقع، معاملاتی که به عنوان ”ادغامهای واقعی“ یا ”ادغام معادلها“ نامیده می‌شوند نیز ترکیب تجاری محسوب می‌گردند، زیرا این اصطلاح در این استاندارد استفاده شده است. (استاندارد حسابداری 38 ترکیب‌های تجاری (مصوب 1398))

پیوست استاندارد: رهنمود بکارگیری

ب5. واحد تحصیل‌کننده ممکن است کنترل واحد تحصیل‌شده‌‌ را به روشهای مختلف به دست آورد، برای مثال:

  • الف. از طریق انتقال نقد، معادلهای نقد یا داراییهای دیگر (شامل خالص داراییهای تشکیل‌دهنده یک فعالیت تجاری)؛
  • ب. از طریق تحمل بدهیها؛
  • پ. از طریق انتشار منافع مالكانه؛
  • ت. از طریق ارائه بیش از یک نوع مابه‌ازا؛ یا
  • ث. بدون انتقال مابه‌ازا، از جمله تنها از طریق قرار‌داد (به بند 42 مراجعه شود).

ب6. ترکیب تجاری ممکن است به دلایل قانونی، مالیاتی یا دلایل دیگر، به شیوه‌های مختلفی كه شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نمی‌شود، سازماندهی شده باشد:

  • الف. یک یا چند فعالیت تجاری به واحدهای تجاری فرعی واحد تحصیل‌کننده تبدیل شوند یا خالص داراییهای یک یا چند فعالیت تجاری، بطور قانونی در واحد تحصیل‌کننده ادغام شود؛
  • ب. یک واحد تركیب‌شونده، خالص داراییهای خود را، یا مالکان آن، منافع مالكانه خود را به واحد تركیب‌شونده دیگر یا مالکان آن انتقال دهند؛
  • پ. تمام واحدهای ترکیب‌شونده، خالص داراییهای خود را، یا مالکان آن واحدهای تجاری، منافع مالكانه خود را به واحد تجاری تازه تأسیس، منتقل كنند (برخی مواقع، ادغام واحدهای تجاری کوچک یا معامله یکپارچه‌سازی نامیده می‌شود)؛ و
  • ت. گروهی از مالکان قبلی یکی از واحدهای تركیب‌شونده، کنترل واحد تركیب‌شده را به دست آورند.

Business combination: A transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Transactions sometimes referred to as ‘true mergers’ or ‘mergers of equals’ are also business combinations as that term is used in this IFRS - IFRS 3 Business Combinations

Appendix B:  Application guidance
Identifying a business combination (application of paragraph 3)
B5. This IFRS defines a business combination as a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more businesses. An acquirer might obtain control of an acquiree in a variety of ways, for example:
by transferring cash, cash equivalents or other assets (including net assets that constitute a business);
(a)
by incurring liabilities;
(b)
by issuing equity interests;
(c)
by providing more than one type of consideration; or
(d)
without transferring consideration, including by contract alone (see paragraph 43).
(e)
B6. A business combination may be structured in a variety of ways for legal, taxation or other reasons, which include but are not limited to:
one or more businesses become subsidiaries of an acquirer or the net assets of one or more businesses are legally merged into the acquirer;
(a)
one combining entity transfers its net assets, or its owners transfer their equity interests, to another combining entity or its owners;
(b)
all of the combining entities transfer their net assets, or the owners of those entities transfer their equity interests, to a newly formed entity (sometimes referred to as a roll‑up or put‑together transaction); or
(c)
a group of former owners of one of the combining entities obtains control of the combined entity.

(d)