تجدید ارائه با تسری به گذشته، اصلاح شناخت، اندازه‌گیری و افشای مبالغ عناصر صورتهای مالی است، به‌گونه‌ای که گویی اشتباه دوره‌های قبل هرگز اتفاق نیفتاده است. (استاندارد حسابداری‌ 34 رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات (مصوب 1397))

Retrospective restatement is correcting the recognition, measurement and disclosure of amounts of elements of financial statements as if a prior period error had never occurred - IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors